เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ขั้นตอนการใช้บริการ

  • ติดต่อทาง บริษัท ฯ เพื่อสอบถามในรายละเอียดเบื้องต้น
  • ทำการนัดหมาย ชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขของการให้บริการ
  • ทำข้อตกลงในการรับบริการป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยืนยันการตอบรับในการบริการ
  • ระบุ รายละเอียดของสินค้า เวลา และสถานที่จัดส่งสินค้า ให้ชัดเจน
  • ทำการสั่งซื้อโดย การโทรสั่ง แฟกซ์ หรือส่งผ่านอีเมลล์ของทางบริษัทฯ
  • บริษัทฯ จะทำการสรุปยอดการสั่งซื้อในแต่ละวัน ที่มีการสั่งซื้อ
  • บริษัทฯ จะทำการจัดส่งใบแจ้งหนี้ตามกำหนดการชำระ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบยอดที่ได้ทำการสั่งซื้อและชำระตามกำหนด
  • กรณีลูกค้ามีการชำระโดยโอนผ่านบัญชี ลูกค้าจะต้องเก็บหลักฐานและแฟกซ์มาที่บริษัทฯเพื่อยืนยันว่าได้ชำระแล้ว
  • กรณีชำระเป็นเช็คหรือเงินสด ต้องการให้บริษัทเข้าไปเก็บเช็ค ทางบริษัทฯ จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตามวันครบกำหนดที่ชำระ ( ลูกค้าสามรถขอเปิดเครดิตได้ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน )