เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ประวัติความเป็นมาของบริษัท(
Company Profile)

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ภายใต้ชื่อ ร้านสมพิศ จันทร์ส่องแสง และเริ่มส่งสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส เดิมตั้งอยู่เลขที่ 32/444 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2554-2555 ธุรกิจมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงได้ย้ายสถานที่ประกอบกิจการมาอยู่ที่ตั้งแห่งใหม่ พร้อมดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในอนาคต โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ บริษัท ศรีสมหมาย จำกัด ผู้ก่อตั้ง นางสาวนิชพัฒน์ จันทร์ส่องแสง ปีที่ก่อตั้ง 2542 ที่ตั้งสานักงาน/โรงงาน เลขที่ 23/2 ซอยไอยรา 7ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่013555409831ทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท ลักษณะธุรกิจสินค้าเกษตร พื้นที่โรงงาน1 ไร่ จำนวนพนักงานทั้งหมด 91คน กำลังการผลิต 7.25 ตันต่อวันผลิตภัณฑ์หลักคือ ผักสดตัดแต่งผลิตสินค้าให้กับคู่ค้าห้างสรรพสินเทสโก้โลตัส (บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด ) ร้านอาหาร สวนอาหาร ภัตตาคาร โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป และบุคคลทั่วไป

วิสัยทัศน์(Vision)

“ เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผักสดทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค”

พันธกิจ(Mission)

มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และมีการจัดการสุขลักษณะที่ดีเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างองค์ก
Organisationnal Chart